Gruppeterapi for studenter ved NGI ved nok påmeldte. Datoer og klokkeslett kan tilpasses. Minimum 4 deltakere.
Timene er godkjent for studenter ved NGI og som PFO for ferdig utdannet gestaltterapeuter ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Sted: Jernbaneveien 6B,midt i Ski sentrum.

Bindene påmelding Annki Daudon, mobil 92464898, eller mail adauden@online.no

Min erfaring er at det kan være mye god helse og dele livet fra innsiden, sammen med andre som er villige til å gjøre det samme. Det oppleves ofte normaliserende å kunne dele det som er. Ofte er det slik at det som deles kan gjenkjennes av de andre i gruppa. Deltakerne har mulighet til å gi feedback på hva som skjer med dem når noe deles i gruppa. Det kan også oppleves som utfordrende å begynne i gruppeterapi. Min oppgave er bl.a. å ivareta deltakerne i gruppeprosessen.
Vi gestaltterapeuter erfarer at det å bli bevisst det som er og akseptere det en blir bevisst, er en forutsetning for endring og utvikling.
Vi har ikke faste temaer i gruppa. Deltakerne bestemmer selv hva de ønsker å ta opp / holde tilbake. Deltakerne gir tilbakemeldinger, støtte og utfordringer ut fra hva som skjer med hver enkelt.
Endring og utvikling kan skje ved økt bevissthet og aksept på hva som skjer i hodet, kropp, pust, handlinger og følelser her og nå. Gruppeterapien vil ha fokus på hva som er, fremfor å vurdere hva som oppstår. Alle gruppemedlemmene har taushetsplikt.
Studenter ved Norsk Gestalt Institutt får godkjent timer, ved å delta. Jeg har hatt grupper siden 2010 og har god erfaring med å blande studenter /ikke studenter.

Gruppeterapien kan passe for deg som f. eks:

 • Står fast / vansker i en eller flere relasjoner
 • Vansker i jobbsammenheng
 • Vansker med å ta valg
 • Har uferdige og vonde erfaringer i relasjoner
 • Ønsker å øke bevissthet på hvordan du påvirker andre
 • Ønsker å øke bevissthet på hvordan du blir påvirket
 • Ønsker flere handlingsalternativer i relasjon til andre
 • Ønsker mer støtte i deg selv, i møte med andre
 • Ønske om å bli mer bevisst hva som aktiverer deg i relasjon til andre, og hva som kan hjelpe deg til å regulere deg

Noen av deltakerne har erfaring med gestaltterapi fra tidligere.
Det er ikke nødvendig med erfaring fra gruppeterapi eller gestaltterapi for å delta. Vi tar en samtale før påmelding, for å undersøke om dette tilbudet er det rette for deg. Det er viktig at gruppa er sammensatt på en måte, som kan skape støtte og empati.

Bindene påmelding til Annki Daudon adauden@online.no eller mobil: 924 64 898.
Oppgi Navn, adresse, telefon og mail ved påmelding Faktura sendes.
Studenter ved Norsk Gestalt Institutt og søkere til NGI, får godkjent 15 timer gruppeterapi.

MacKenzie (1992) gir en grei oppsummering av virksomme og terapeutiske faktorer i gruppeterapi:

 • Først nevnes de støttende faktorene. Her dreier det seg om å oppleve aksept og forståelse hos gruppen. En gruppe som ledes av aktive, respektfulle, hjelpsomme og omsorgsfulle terapeuter kan etablere en konstruktiv aksepterende sfære i gruppen. I vellykkede tilfeller kan det utvikle seg til et forum hvor altruisme (uselviskhet) forekommer. Dette kan være en ny og positiv erfaring for mange. Det gir også mulighet for å utfordre seg selv og våge å involvere seg på nye måter i relasjon til andre mennesker.
 • Et annet stikkord er universalitet eller alminneliggjøring. Her dreier det seg om en opplevelse av at også andre har det vanskelig og kanskje sliter med lignende problemer. Dette kan være en god erfaring for enkelte som har vaklet i den tro at de er helt annerledes og helt på siden av alt ”normalt”. Slike opplevelser kan videre installere håp. Håp og tro på bedring er alltid forutsetninger for en fruktbar terapeutisk prosess.
 • Enkelte læringsfaktorer kan også spille inn som virksom faktor i slike grupper. Her handler det om modellæring i forhold til lederskapet i gruppen, gode råd fra gruppen i aktuelle saker, samt en form for opplæring i forhold til å delta sammen med andre og forholde seg til medmennesker på en fornuftig måte.
 • Gjennom selvavsløringer kan man oppleve en form for renselse. Ofte kan det være godt å få sagt noe som har plaget en over lengre tid.
 • Det psykologiske arbeidet i gruppen omhandler selvforståelse og interpersonlig læring. Hvordan virker jeg på andre, hvordan virker andre på meg, hva føler jeg om det og hvorfor føler jeg det sånn om det?